REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI, PATRZ REGULAMIN SKLEPU PKT. IX

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, patrz regulamin sklepu pkt. XII

LUB


INTERNETOWE ROSTRZYGANIE SPORÓW

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

http://sterylni.pl/img/cms/02- Formularz reklamacji towaru - www-medihurt-pl.pdf


MEDI­HURT MEDICAL PIOTR MANIEWSKI
Bednary 20A
96-330 Puszcza Mariańska
email: medihurtsklep@gmail.com
tel.: 600443334

....................................., dnia .....................................

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

..........................................................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

...........................................................................................................................................................

 

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ..................................... produkt ................................

................................................................................................................................................................................... jest wadliwy.

Wada polega na:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Wada została stwierdzona w dniu .......................................................................... .
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ..................................... (słownie: ............................................................................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ............................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ............................................................................................................... na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)


Z poważaniem


..................................... 
*niepotrzebne skreślić